Kat Malikleri Kurulu

Kat Malikleri Kurulu

MEYDANA GELİŞİ

Kat Malikleri Kurulu,arsa payı ne olursa olsun,ana gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir.

TOPLANMA ZAMANI VE YERİ

Zamanı

Olağan kat malikleri toplantısı yönetim planında aksine bir hüküm yoksa her sene kanunen ocak ayı içinde(ilk on beş gün)yapılır.

Yeri

Genel kurul bağımsız bir yerde(bağımsız bölüm değil.)yapılır.Bazı kat malikleri bağımsız bölümle olan husumetlerini ileri sürerek kat malikleri kuruluna katılma haklarının elinden alındığını iddia edebilir.

TOPLANTIYA YASAL DAVET

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce taahutlü mektup veya herkese imzalattırılacak bir belge ile yönetici tarafından yapılır.Şayet bir bağımsız bölümün birden fazla sahibi varsa hepsi ayrı ayrı davet edilir ancak bir kişinin vekil tayin edilmesi istenir.İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa en geç on beş gün içinde 2.toplantı yapılır.

TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI

Kat Malikleri Kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıyla toplanır,ve oy çokluğuyla karar verir.Yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantı en geç on beş gün sonra yapılır.Bu toplantıda yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.(Yönetim planı değişmesi gibi özel konular hariç.)Sayı ve arsa payı birlikte dikkate alınır. Herk ikisi içinde örnek;
Örnek apartman 11 daireden ve 3 farklı arsa payından oluşsun;

Toplantı yeter sayısı için:

 • Enaz 6 dairenin temsil edilmesi
 • Arsa payı toplamı 340'dır onunda yarıdan fazla olması gerekir.

 

 

OYA KATILMA VE OY HAKKI

Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır.Ancak bir kişi birden çok bağımsız bölümün sahibi ise tüm oyların 1/3ünden fazla oy hakkına sahip olamaz.Bir kişim vekaleten vereceği oy sayısı tüm oyların %5ini geçemez.
Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm malikleri velisi veya vasisi tarafından temsil edilir.Kırk ve daha az sayıdaki taşınmazlarda bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebilir.

KARAR DEFTERİ

Kat malikleri kurulunun karaları sıra numaralı ve her sayfası noter tarafından mühürlenmiş karar defterine yönetici tarafından yazılır.Tüm kat malikleri tarafından imzalanır.
Karara aykırı oy veren kat malikleri de aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar.

KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

Bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların mirasçıları ve her ne sıfatta olursa olsun oturanlar yahut yararlananlar ile yönetici ve denetçiler kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı

Toplantı Öncesi Hazırlık

 1. Defterlerinizi işleyip hesaplarınızı yapınız.
 2. Yasal Süreleri ve şekli ile Kat maliklerini davet ediniz.
 3. Kat malikleri Kurulunda okunmak üzere FAALİYET RAPORUNUZU hazırlayınız.
 4. Deneticiye Denetim Raporunu hazırlamasını hatırlatınız.
 5. Toplantı Gündemini Hazırlayınız.
 6. Binanızdaki sorunları, komşuların şikayetlerini belirleyiniz.
 7. Eski dönem harcamalarınıza bakarak ve sorunları da göz önüne alarak müteakip dönem için kat malikleri kuruluna sunulmak üzere bir taslak İŞLETME PROJESİ hazırlayınız.
 8. Çatı, boya, asansör değiştirme gibi büyük projeler önerecekseniz bunlar ile ilgili TEKNİK ve FİYAT önçalışması yapınız. (toplantıda insanlar sorunlarının hangi teknik ile kaç paraya çözüleceğini bilmek isteyecekler ve ona göre karar vereceklerdir.)
 9. Hazirun Cetveli hazırlayınız.(Katılanların Asıl ve Vekil Olarak işleyecek ve imzalarını alacaksınız.)
 10. Bütün fatura-Makbuz ve Evrakınızı düzenleyiniz.
 11. Karar defteri ve varsa yaptığınız sözleşme ve garanti belgelerini yeni yönetime devretmek üzere tanzim ediniz.
 12. Toplantıda karmaşa yaşanmaması için bir sonraki dönem için düşündüğünüz yönetici ve deneticiler ile ön görüşme yapınız.
 13. Toplantıda divan oluşturacaksanız hazrlığını yapınız.
 14. Gündeminizde Saygı duruşu varsa döneminizde vefat etmiş komşularınızı anacaksanız hazırlık yapınız.
 15. Toplantı yerine herkesten önce gidiniz.Gerekli ikram, oturacak yer sayısı, ışık vs. kontrol ediniz.

Toplantı Sırasında Yapılacaklar

 1. İnsanlar toplantı yerine farklı zamanlarda gelebilir her geleni bir hazurun cetvelinde takip ediniz.
 2. Kalabalık bir toplantı ise imzasını attıktan sonra bir Oy kartı ve FAALİYET RAPORU, DENETÇİLER RAPORU, BİLANÇO, GELECEK DÖNEM İŞLETME PROJE TASLAĞI nı isterseniz verebilirsiniz (zorunlu değil)
 3. Toplantı saati geldiğinde yeterli toplanma çoğunluğu elde edildi ise toplantıyı açınız.
 4. Siteler gibi kalabalık bir Kat Malikleri Toplantısı yapılıyorsa Bir Başkan, iki sekreter ve bir oy saymanından oluşan (Sayılar fazla olabilir) başkanlık divanı oluşturunuz.
 5. Divanı oluşturacak kişiler,ayrı ayrı oylanır ve Divana kat malikleri kurulu adına imza etkisi verilmesi oylanır.

Divan ile Toplantının devamı:

 1. Başkan gündemi okur ve oylamaya sunar.(Oylama yönetim planında başkaca belirtilmemişse açık olarak el veya kart kaldırmak sureti ile yapılır) Oy sayım memuru sayar ve sekreterler bu noktadan itibaren olan her şeyi not alırlar.(Kim söz aldı, özetle ne dedi, oylandı mı? sonuç ne vs.)
 2. Gündeme ilave yapılacaksa bu noktada bir veya birkaç daire maliki önerge verebilir . bunlarda ayrı ayrı oylanır ve ya gündeme alınır yada alınmaz.(gündemde sıra değişikliği istenebilir)
 3. Gündem ve sırası kesinleştikten sonra sıra Divan Başkanının kontrolunda madde madde uygulanır.

Genel Olarak Toplantı :

 1. Atatürk, Şehitler ve kaybedilmiş komşular için saygı duruşu. (Zorunlu değil)
 2. Faaliyet ve denetici raporları ayrı ayrı okunur ve görüşmelere geçilir sekreterler bütün söz alanlar ile konuları not alırlar
 3. Yönetici ve deneticilerin ibra edilmesi ayrı ayrı oylanır.
 4. Yeni Yöneticilerin seçimleri yapılır.
 5. Yeni deneticilerin seçimleri yapılır.
 6. Bir ücret verilecekse bunlar belirlenir.
 7. Yeni sene İŞLETME PROJESİ görüşmelerine geçilir.
 8. Belirsizlikler varsa yeni yönetime Kat malikleri kurulunun Projeye girmesini istediği hususlar belirtilir ve bu yönde proje hazırlaması için süre verilir. (Kat malikleri kurulu limitler koyabilir örn:100.000 TL sını geçmemek üzere çatı onarımı yapılması gibi)
 9. Yapılacak işletme projesi kalemleri arasında miktarların yer değiştirme yetkisini verebilir.
 10. Öneri ve dilekler ile sona erer.
 11. Divan Üyeleri bütün karar ve notlar ile hazirun cetvelini imzalarlar

Toplantı Sonrası Yapılacaklar

Yeni Yönetimin Yapacakları

 1. Kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda İŞLETME PROJESİNİ yapmak
 2. Bütün resmi defter ve evrakları kontrol edip teslim almak.
 3. Apartman demirbaşlarını kontrol etmek ve zimmet defterini incelemek
 4. Kendisine aylara yönelik bir iş programı yapmak.
 5. Apartman girişine yönetici ve deneticilerin ad adres ve telefonlarını yazmak.
 6. İşletme projesini uygun şekilde tebliğ etmek.
 7. Bankalara kat malikleri kurulunun kararının noter tasdikli suretini götürüp. yetkilerin size transferini sağlayın
 8. İmza sirküleri çıkartın
 9. Personel sözleşmelerini gözden geçirin.
 10. İşletme Projesinin hukuken kesinleşme süresini bekleyin.
 11. Kat malikleri ve Kiracıların yasal tebligat adresleri ile telefon fax gibi bilgilerini derleyin.
 12. Kapıcılar dahil apartmanda bütün bulunanların kimliklerini bir liste haline getirip mahalle muhtarınıza tasdik ettirip mahallin kolluk kuvvetlerine veriniz

Artık Aylık Periodik işlere dönebilirsini

2008© ASES Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri.